|

2018-2 Svrčovec 32/63 BI půlroční zkouška

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. jako výrobce drceného a těženého kameniva uvádí na trh jak výrobky stanovené (podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky a příslušného Nařízení vlády), tak výrobky nestanovené (podle zákona 102/2001 Sb. v platném znění o obecné bezpečnosti výrobků).

Ke stanoveným výrobkům je výrobce povinen mít zpracované na základě zákonných požadavků následující dokumenty:

 1. Osvědčení o shodě systému řízení výroby (dříve certifikát systému řízení výroby) pro danou provozovnu
 2. Prohlášení o vlastnostech výrobku (Declaration of performance) - zkráceně DoP
 3. Označení CE (sestávající z iniciál CE a dalších doplňujících informací), které je:
  • součástí průvodních obchodních dokladů k výrobku (iniciály CE na dodacím listu)
  • doplněno dalšími doprovodnými informacemi v tzv. Označení CE (je součástí DoP) na jednotlivé výrobky podle přílohy ZA příslušné technické specifikace („štítek“)
 4. V případě výrobku 0/32 kv (označení dle Obecných technických podmínek ČD - kamenivo ke zřizování a údržbě konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku kolejí železničních drah) je vydáno prohlášení o shodě podle zák. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. , dále certifikát na výrobek, který je 2x ročně doplněn Zprávou o dohledu nad výrobkem, kterou provádí autorizovaná osoba.

Na základě smluvního ujednání může výrobce poskytnout další dokumenty k výrobkům jako např.

 1. Protokol o provedené ITT zkoušce na výrobek ( tzv. počáteční zkouška typu )
 2. Protokol o kontrolní zkoušce výrobků prováděných akreditovanou zkušebnou kameniva 1x ročně tzv. roční zkoušku výrobku.
 3. Protokol o kontrolně výrobních zkouškách výrobků (tzv. průběžné zkoušky výrobku) prováděných výrobcem ve vlastní zkušebně kameniva.
 4. K nestanoveným výrobkům Prohlášení výrobce na výrobek podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků (upozorňujeme, že ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. se nejedná o „stanovený výrobek“ a u výrobku z těchto důvodů nebylo provedeno posouzení shody).

Výrobce má vydány tyto dokumenty v listinné podobě, kopie těchto dokumentů je možné si prohlédnout na webových stránkách společnosti.

V Liticích, dne 1.7. 2013 Ing. Sazimová Zuzana
vedoucí technolog pro kamenivo

Novinky

1.2.2019

Čtěte nabídku volných pracovních míst na únor 2019.

8.6.2018

Dne 6. června 2018 převzal Michael Junge, předseda představenstva společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., z rukou zástupců Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky prestižní cenu za bezpečnost za výsledky roku 2017 „Zlatý Permon“ v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem v kamenolomech a pískovnách.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou