Kamenivo a jeho normy

Lomový kámen – kámen získaný lámáním či drcením skalních hornin. Lomový kámen je vstupní surovinou pro výrobu kameniva v lomu. Pojmem kamenivo označujeme anorganický přírodní materiál (nebo i uměle vyrobený materiál) používaný pro stavební účely.

Souhrn různě velikých zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva (výrobek) – např. frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, frakce 16/32 od 16 mm do 32 mm atd.

Pohled na lom Úhošťany
Kamenivo dělíme:
podle původu na: podle druhu vzniku na: podle velikosti na:
1. přírodní
2. umělé
1. drcené
2. těžené
3. těžené předrcené
1. drobné
2. hrubé
3. směs drobného a hrubého

Kamenivo je na začátku procesu zavádění evropských norem do silničního stavitelství.
Použití jednotlivých druhů kameniva je uvedeno v příslušných výrobkových normách na kamenivo v tzv. výrobkových specifikacích.

Při uvedení výrobku na trh výrobce musí doložit splnění právních požadavků tj. vydat na výrobek ES prohlášení o shodě  (Značka prohlášení o shodě) (pokud se jedná o výrobek podle NV č. 190/02 Sb.), výrobek označit značkou shody CE a provést tzv. počáteční zkoušku typu výrobku(Značka počáteční zkoušky typu). Tyto doklady (Značka kompletní dokumetace výrobku) je možné poskytnout na vyžádání zákazníkovi.  Značka CE 

Pro stavební výrobky není rozhodující jen možnost jejich uvedení na trh, ale i možnost výrobky zabudovat do staveb. Pro použití stavebních výrobků je nutné dbát zejména stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů. Těmito doklady podle zákona 22/97 Sb. jsou dokumenty nebo povinná označení, vyplývající z NV č. 163/02 Sb. nebo NV č. 190/02 Sb.

Neexistuje jedna univerzální norma pro kamenivo, jeho zkoušení a použití, ale několik norem pro kamenivo podle účelu použití. Jednotlivé EN nejsou navzájem sladěny, některá ustanovení jsou dokonce v rozporu např. definice rozdílu mezi drobným a hrubým kamenivem. Definice je třeba vždy vztahovat ke konkrétní normě.
Evropské normy jsou univerzální. Co je obvyklé v Norsku, však není možné aplikovat na Sicílii. Proto normy uvádějí jen seznamy požadavků, vyjádřené pomocí kategorií a nestanovují, pro jaký účel použití je která kategorie vhodná. Jsou nabídkou různých alternativ, z nichž je možné volit ty, které jsou v daných podmínkách země a regionu nejvhodnější.

Přírodní těžené kamenivo Přírodní drcené kamenivo Přírodní těžené kamenivo - písek

Od 1.6. 2004 platí v ČR následující normy používání kameniva:


ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu
Norma stanovuje názvosloví, požadavky na vlastnosti kameniva, způsob zkoušení a vymezuje kategorie, podle kterých je nutno deklarovat vlastnosti kameniva s ohledem na konkrétní použití. Kamenivo vyráběné a uváděné na trh podle této normy se dá použít do betonů s vysokými nároky na vlastnosti – vysokopevnostní beton, předpjatý beton, cementobetonové kryty, beton vystavený vyšším nárokům vlivu prostředí, stejně jako pro betony s běžnými nároky na vlastnosti konstrukčních betonů nebo s minimálními nároky na vlastnosti betonu.

ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Norma se týká použití kameniva do asfaltových směsí, přírodního i recyklovaného, drceného i těženého, drobného i hrubého kameniva či směsi kameniva do velikosti zrna 45 mm (tj. např. frakce 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22 a 16/32 atd.). Na ČSN EN 13043 se ve svých článcích odvolávají normy specifikací asfaltových směsí (EN řada 10308).

ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Norma vymezuje kamenivo do směsí pro nestmelené podkladní vrstvy a směsi pro nestmelené ochranné vrstvy a dále pro směsi stmelené hydraulickým pojivem (např. cementem, pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo s hydraulickými vlastnostmi, nebo vrstva z čerstvého betonu zhutněná válcováním, vibrací atd.). Používá se kamenivo do velikosti zrna 63 mm.

ČSN EN 13450 – Kamenivo pro kolejové lože 
Norma obsahuje parametry kameniva pro kolejové lože určené pro všechny typy drah, které jsou dány specifickým způsobem jeho použití. Určuje vlastnosti, které mají být ověřovány, způsob jejich zkoušení a deklarace, systém řízení výroby i způsob prokazování shody. Norma je doplněna o národní přílohu NA, která obsahuje přiřazení kategorií jednotlivých vlastností kameniva pro dané účely jeho použití. Týká se frakce 32/63 nebo 32/50.
Uživatel mimo rámec ČSN EN i nadále požaduje prokazování doplňkových vlastností kameniva. Souhrn současných požadavků uživatele je uveden v novelizovaných obecných technických podmínkách „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“.
Vlastnosti kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku nejsou po zrušení ČSN 72 1512 stanoveny žádnou evropskou ani českou normou. Proto se prokazování shody provádí podle NV č. 163/02 Sb. Požadavky uživatele na vlastnosti tohoto kameniva (frakce 0/22, 0/32) jsou uvedeny v obecných technických podmínkách „Štěrkopísky, štěrkodrtě a výtisk z kolejového lože pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“.

ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty
Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva určeného pro použití na malty pro podlahové potěry, stříkané, sanační malty, injektáží malty (všechno kamenivo podle ČSN EN), na malty pro vnější a vnitřní omítky (všechno kamenivo), na malty pro zdění (všechno kamenivo kromě drceného písku) a na malty pro zdění s drceným pískem. Používají se frakce kameniva : 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 nebo 2/4 a 2/8. Frakce kameniva 2/4 a 2/8 se používají jen pro malty spolu s frakcemi 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 (smíchávání kameniva).

ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby
Norma vymezuje použití jako hrubé kamenivo používané v konstrukcích vodních staveb a jiných inženýrských stavbách.

ČSN EN 13055-1,2 – Pórovité kamenivo
Nejsme výrobcem pórovitého kameniva.