Tarmac CZ a.s. - odpovědný těžař

Tarmac CZ - odpovědný těžař

Společenská odpovědnost je závazek Tarmac CZ a.s. chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu, ale i současně s tím se zasazovat o zlepšování života v regionu jako celku,
t.j. přírody, životního prostředí, udržitelného rozvoje, soužití s místní komunitou
stejně tak jako svých zaměstnanců a jejich rodin.

Image

Společnosti Tarmac CZ není životní prostředí lhostejné.

Společnost Tarmac CZ a.s. se na přelomu let 2004/2005 zařadila mezi nejvýznamnější těžební společnosti v České republice a skutečnost, že se k jejím postupům obrací pozornost ostatních zpracovatelů nerostných surovin v ČR, se dala očekávat.

Tarmac CZ a.s. má dostatečný potenciál k tomu, aby v klíčových oblastech při zpracování nerostných surovin udával směr dalšího vývoje. Platí to nejen při prosazování nejlepších dostupných technologií při těžbě a úpravě nerostných surovin nebo v oblasti nových služeb našim zákazníkům, ale i v oblastech sociálních.

Hlavní náplní společnosti Tarmac CZ a.s. se sídlem v Liberci je těžba nerostných surovin a jejich následná úprava. Společnost si jasně uvědomuje, že její výrobní činnost citelně zasahuje do krajinného rázu a ovlivňuje nejbližší okolí provozoven a životní prostředí. Aby tento zásah byl co nejmenší, stanovila si společnost interní ekologické předpisy, které v mnoha směrech překračují požadavky platných právních norem státu. Systém péče o životní prostředí je součástí firemní strategie a práce dle ČSN ISO 14001 je samozřejmostí.

Naplňování těchto předpisů je striktně vyžadováno nejen u kmenových zaměstnanců firmy, ale rovněž u subjektů, které provádí jakékoli činnosti na našich provozovnách dodavatelským způsobem.

Soužití s okolím

Image Spolupráce a stálá komunikace s úřady státní samosprávy a obcemi pomáhá budovat mosty mezi provozovnami Tarmac CZ a.s. a občany, kteří žijí v jejich blízkosti. Jedním z nástrojů této spolupráce jsou tříleté plány komunikace s okolím, jejichž prostřednictvím se snaží společnost pomáhat v místech svého působení. Jedná se především o informování zastupitelstev obcí a široké veřejnosti o firemních aktivitách a záměrech i o technickou pomoc obcím. Dny otevřených dveří a exkurze pro odbornou i laickou veřejnost, pedagogy a zastupitele obcí umožňují lépe pochopit způsoby dobývání nerostných surovin pomocí moderních technologií a přesvědčit o šetrném a bezpečném zpracování suroviny k životnímu prostředí. Podpora především dětských a mládežnických sportovních a kulturních aktivit v obcích napomáhá nejen ke zdravému vývoji nastupující generace, ale i k celkově dobrým vztahům s obcemi a jejich občany.


Bezpečnost a ochrana zdraví

ImageJe alfou a omegou každé činnosti a přes veškerý pokrok 21. století zůstává oblast těžby pevně spojená s lidským činitelem a jeho fyzickou účastí na procesu těžby a zpracování nerostných surovin. Životy a zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i subdodavatelů a odběratelů, tak patří mezi prioritní oblasti, kterým věnujeme nemalou pozornost. Východiskem jsou: vědomí odpovědnosti za životy a zdraví jako nejcennější hodnoty a tradice hornictví v České republice, díky nimž jsme získali dostatečný respekt k přírodním zákonům, které významně ovlivňují bezpečnostní situaci při těžbě nerostných surovin, zkušenosti našich zaměstnanců a ostatních spolupracovníků v týmu Tarmac Group. Z těchto východisek se odvíjí nástroje k dosažení cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, přičemž cílovou hodnotou roku 2005 a let následujících je, pracovat bez úrazů.
Image


Firemní zpravodaj SLOVO KAMENE

Zpravodaj úspěšně přispívá nejen k informovanosti všech zaměstanců, ale i širší veřejnosti a medií o všech aktivitách, jak v oblasti životního prostředí, tak i ostatní charitativní činnosti a obecné společenské zodpovědnosti firmy, která je součástí podnikatelské strategie celé společnosti Tarmac CZ a.s. Mimo firemní zpravodaj vydává společnost i různé mimořádné publikace jako například Kámen kolem nás aneb "Jak a proč se těží kámen" a mnoho ostatních tiskovin týkajících se životního prostřed,bezpečnosti práce a dalších témat - např. Průvodce zdravím apod.

Image 
 

Image

Zdraví a bezpečnost dětí především

V souladu s bezpečnostní politikou uplatňovanou ve všech provozovnách Tarmac CZ a.s. byl vyhlášen projekt "Více bezpečí dětem při pohybu na silnici". Děti z mateřských škol v okolí provozoven byly zdarma vybaveny reflexními vestičkami, které zvyšují jejich viditelnost při vycházkách a pohybu na komunikacích.

Společnost Tarmac CZ a.s. se rozhodla pomoci všem majitelům dětských pískovišť a nechala provést podrobný rozbor vzorků písku ze své pískovny v Horní Řasnici. Na základě provedených analýz byl tento písek označen jako vyhovující všem požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 135/2004 Sb. a může být použit pro účely venkovních hracích ploch -dětských pískovišť.

Při příležitosti oslav dětského dne Tarmac CZ a.s. rozeslala do mateřských škol poukázky na bezplatný odběr zdravotně nezávadného písku z pískovny v Horní Řasnici. Této nabídky využilo více než 60 mateřských škol a na svá pískoviště si zdarma odebraly 314,4 tun písku v hodnotě za více než 50.000 Kč.


Historické odkazy - chráníme naši historii

Díky těžbě kameniva máme unikátní příležitost seznámit se a lépe pochopit odkazy našich předků.

Plaňany skrývají bohaté nálezy ze všech období pravěku. Archeologický výzkum v kamenolomu Plaňany začal v r. 1998. Na ploše cca 6000 m bylo objeveno 10 různých objektů, 9 sídlištních a 1 kostrový hrob. Kultury, které byly na tomto území zachyceny jsou ze starší doby kamenné, z doby římské a laténské. Dále z období kultury knovízské, bylanské a jordanovské. I přesto, že nalezený skelet v kostrovém hrobu nebyl v nejlepším stavu, dává nám představu o způsobu pohřbívání v té době. V téměř kruhové jámě o průměru 120 cm byl pohřebený uložen ve skrčené poloze na pravém boku.V pohřebišti nebyly nalezeny žádné milodary. Antropologickým výzkumem bylo potvrzeno, že se jednalo o dospělého muže ve věku 20-40 let pravděpodobně ze starší doby bronzové. Přesné období se nedá určit, jelikož nebyl dochován žádný další datovací materiál.

Image Image Image

Pňovany -Židovský hřbitov v severozápadní části dobývacího prostoru. Poloha hřbitova, jehož původní přístup byl zřejmě od lomu, je zvolena s úžasným citem pro okolní přírodu. Při bližším ohledání tu lze nalézt řadu cenných náhrobku z různých období. Je dochována také velká část hradební zdi a lze určit i místo někdejšího obřadního domku u vstupu. Jedná se o velmi malebnou lokalitu.

Mítov -Hradiště Mítov (při jihozápadní hranici dobývacího prostoru) je pravěké sídliště z mladší doby bronzové, pozdní doby halštatské a střední doby hradištní.

Hradištský vrch - významná krajinná dominanta s opevněným sídlištěm - hradištěm z pozdní doby bronzové, jednou z nejvýznamnějších pravěkých lokalit v západních Čechách.

Archeologické průzkumy dokazují, že zde bylo pravěké osídlení z pozdní doby bronzové. Vlastní hradiště je umístěno na výrazné čedičové kupě, převyšující okolní krajinu o 100 m, což umožňuje řadu krásných výhledů do okolí. Od roku 1996 je vrch vyhlášen národní kulturní památkou, později zde byla vyhlášena i přírodní rezervace. Vrch je vulkanického původu a na západní straně v bývalém kamenolomu lze pozorovat čedičové sloupy až 25 m vysoké, které stojí kolmo v 5 až 6 stranných hranolech rozličné tloušťky.


ImageHradištský vrch

Bývalý lom těsně sousedí s přírodní rezervací, naučnou stezkou a kulturní památkou Hradištský kopec. Tyto skutečnosti znemožňují běžný způsob rekultivace území, a proto v plánu likvidace lomu je uvažováno s přirozenou sukcesí území. Tato metoda denaturalizace umožňuje vznik různorodé vegetace a takto uměle vytvořený prostor se může stát útočištěm mnoha druhů fauny.

Byl zde zaznamenám výskyt ohroženého druhu žabky kuňky žlutobřiché ve všech vývojových stádiích. Protože tyto žabky dosud ke svému rozmnožování používaly jen periodickou kaluž, která většinou vyschla dříve něž stačily dokončit metamorfosu, byla v areálu lomu, za spolupráce odborné osoby v rámci grantu od Plzeňského kraje, vytvořena umělá rozmnožovací tůňka. Je vyložena speciální hydroisolační fólií a je již nyní domovem nejen této ohrožené kuňky, ale i jiných druhů místních obojživelníků.


Biodiversita - geodiversita

Je zřejmé, že naší činností ovlivňujeme druhovou rozmanitost - tedy biodiversitu - v místě těžby. Veřejnost je přesvědčena o tom, že těžbou a zpracováním nerostných surovin je životní prostředí ovlivňováno vždy negativně. Vyvrátit tuto představu není úkolem tohoto materiálu. To je trvalý úkol pro všechny, kteří se podílejí na chodu společnosti Tarmac CZ a.s. Následující informace však mohou přispět k objektivizaci názorů na naši činnost.

Image

Procesu zahájení těžby předchází náročná příprava, v průběhu které je zpracován tzv. Plán sanací a rekultivací. Jeho účelem je stanovit postup pro zahlazení následků těžby v době, kdy vlastní těžba ještě nebyla zahájena. V místě těžby sice zanikne původní biologická kultura (asi tak, jako pod každou stavbou, ať to bude obchodní dům, škola nebo železniční trať), ale od počátku jsme si vědomi toho, jak budeme postupovat po ukončení těžby, zda v místě bude les, louka či nová vodní plocha a vytváříme pro realizaci tohoto záměru nemalou finanční rezervu. Máte i Vy zpracovaný podobný plán, jak postupovat až doslouží Váš dům či automobil ?

Lesní školka?
Ne, nová výsadba po provedené rekultivaci - Chuchelna.


Ochrana životního prostředí a rekultivace

Tvoří nedílnou součást naší každodenní činnosti především v oblastech:

Ochrana horninového prostředí
Ač to může někomu znít paradoxně, součástí ochrany přírody (a povinností) při těžbě nerostných surovin je účelně vytěžit veškeré zásoby suroviny v místě k tomu určeném. Příprava a otvírka každého nového lomu nebo pískovny je natolik náročný proces, že právě důsledné vytěžení dosud otevřených ložisek tvoří součást ochrany horninového prostředí.

Ochrana vod
V této oblasti jsou specifickým problémem těžby tzv. důlní vody -tj. voda, která se shromažďuje na nejníže položeném místě lomů a pískoven, a pokud by množství této vody mohlo ohrozit provoz našeho zařízení, přistupujeme za předem stanovených podmínek k jejímu čerpání a následnému vypouštění do vodoteče. Při naší činnosti věnujeme zvýšené úsilí eliminaci všech stavů, které by mohly poškodit kvalitu této tzv. důlní vody.


Image
Image

Ochrana ovzduší
Patří k technologicky a finančně nejnáročnějším oblastem ochrany životního prostředí. Vyplývá to ze samotné podstaty procesu zpracování kameniva, což je kombinace zdrobňování (drcení) a třídění suroviny. Naším úkolem v této oblasti je eliminovat jednak tzv. primární prašnost a to systémy zkrápění a odsávání, na což jsou každoročně vynakládány nemalé prostředky v řádu miliónů korun; a dále tzv. sekundární prašnost, tj. prach na dopravních cestách, k jehož úklidu používáme klasické kropicí vozy.

Odpadové hospodářství
I v této oblasti jsme zaznamenali pozitivní změny zejména v tom smyslu, že ne všechny použité předměty musí nutně končit na skládkách odpadu. Využíváme možnosti vracet stanovené použité výrobky jejich dodavatelům, kteří zabezpečují jejich šetrné zneškodnění a sami upřednostňujeme recyklační procesy.

Horní Tašovice je lokalita s výskytem silně ohrožených druhů živočichů. Plán rekultivace předpokládá ponechání vytěžených ploch přirozené sukcesi.

ImageNa kamenech a vyhřátých pařezech na pasece lze zastihnout vyhřívající se ještěrku živorodou (Lacerta vivipara). Žije zejména v horských oblastech, kde se ostatní druhy plazů vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nemohou rozmnožovat pomocí kladení vajec. Ještěrka živorodá se na tyto podmínky adaptovala, vejce inkubuje ve vlastním těle a klade je těsně před vylíhnutím mláďat.

Image Sysel obecný podléhá ochraně jako kriticky ohrožený druh (dle zákona 114/1992 a vyhlášky395/1992) z celoevropského hlediska. Tento okatý hlodavec z čeledi veverkovitých má hustý, pískově zelenavý kožíšek. Toto zbarvení mu vydatně pomáhá při maskování v místech, kde se pohybuje. Je o něco větší než jeho příbuzná -veverka. Na rozdíl od veverky má krátký ocas, malé ušní boltce a přiléhavou srst.Image Rekultivace

Rekultivace dotčených ploch těžební činností pomáhají upravit vytěžené pozemky a v co nejkratší době je začlenit do okolní přírody. Dle charakteru rekultivace se pozemky navracejí do lesního nebo zemědělského půdního fondu. Způsob rekultivace je stanovován s ohledem na původní charakter pozemků, krajinotvorbua požadavky orgánů státní správy na úseku ŽP. Na realizaci rekultivací vytváří organizace finanční rezervy na účtu sanací a rekultivací ve výši potřebné k uskutečnění plánované rekultivace. Jako příklad prováděných rekultivací oblasti Západ lze uvést zemědělskou rekultivaci v provozovně Straškov a lesnickou rekultivaci v provozovně Velká Černoc.

Sanace a rekultivace jsou prováděny na základě plánů rekultivací, které podléhají schválení orgánů ŽP a místní samosprávy. I tato oblast prochází určitým vývojem a neustále jsou objevovány nové vhodnější metody těchto prací s co nejlepším konečným výsledkem. Za tímto účelem nechal Tarmac CZ a.s., oblast Východ, zpracovat aktualizaci plánů rekultivace pro provozovny Tachov, Chlum a Košťálov.


Nejlepší výrobní postupy

Příkladem postupu náhrady zastaralé technologie za moderní, je v nově vzniklé oblasti Jihozápad, rekonstrukce technologické linky na provozovně Svrčovec, která se nachází nedaleko města Klatovy v těsném sousedství řeky Úhlavy.

Nová technologie výrazně eliminuje znečišťování ovzduší, protože všechna místa, která jsou potenciálními zdroji prachu, jako jsou drtiče, třídiče a pasové dopravníky, jsou v nové lince řádně zakryta a utěsněna a samozřejmě opatřena dostatečně výkonnými odsávacími stanicemi a v neposlední řadě vybavena účinným mlžením s malou spotřebou vody.

Pro snížení dalšího negativního vlivu hlučnosti při úpravě kameniva byla linka v provozovně Svrčovec vybavena moderními tichými třídiči s umělohmotnými třídícími plochami nové generace, které jsou v tomto směru k okolí mnohem šetrnější než sítové plochy kovové. I nově instalované drtiče kamene patří ve své třídě k tomu nejlepšímu a k okolí nejšetrnějšímu. K řízení výroby na této nové technologické lince používáme počítačových automatizovaných systémů. Další nemalou zátěží okolí prašností a možným rozsypem kameniva byla dříve nakládka hotových produktů z výrobních sil. Tato situace byla vyřešena použitím programovatelného nakládacího pasového zařízení, které je v celém svém profil u zakryt ované a vybavené výkonným zkrápěcím systémem.

Image

Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na modernizaci strojního vybavení našich provozoven. Nově pořizované stroje a zařízení využívají nejmodernější technologie a splňují nejpřísnější požadavky z hlediska emisí, hlučnosti a energetické náročnosti. Jedním z příkladů tohoto úsilí v rámci oblasti Východ je celková rekonstrukce technologického zařízení na provozovně Chlum provedená v roce 2002. Do technologické linky byly zařazeny nejmodernější stroje splňující v maximální možné míře výše uvedené požadavky. Všechna exponovaná místa, kde hrozí vznik prašnosti, byla zakrytována a opatřena odprašovacím zařízením a zamlžováním. Všechny stroje jsou zabezpečeny proti úniku ropných látek.

Podobná akce byla v nedávné době zahájena na provozovně Košťálov, kde bude kompletně modernizován uzel primárního drcení. Tato akce bude dokončena v polovině roku 2006.

Image Image