Bezpečnostní systém Tarmac CZ dle specifikace OHSAS 18 001:1999

Informujeme

Bezpečnostní systém u společnosti Tarmac CZ podle specifikace OHSAS 18 001:1999.

(Část I.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové

a ostatní čtenáři firemního časopisu Slovo kamene.
V červnu 2006 jsme u společnosti Tarmac CZ dokončili dlouhodobý projekt, jehož účelem bylo prokázat, že bezpečostní systém zavedený u společnosti Tarmac CZ je nejen účelný, ale i ve shodě s mezinárodně uznávanými standardy. Celý proces prokazování shody pro nás zajišťovala auditorská a certifikační společnost STAVCERT spol. s r.o. a fyzická prověrka byla provedena na náhodně vybraných provo-zovnách. Jednalo se konkrétně o provozovny Smrčí včetně ředitelství oblasti Východ, Chlum, Dubnici, Úhošťany včetně ředitelství oblasti Západ, Straškov, ředitelství oblasti Jihozápad, Litice, Svrčovec a ředitelství a.s. v Liberci. Příprava probíhala na všech provozovnách, a proto ani operativní změny auditovaných provozoven proces přezkoumání nemohly narušit. Přesto alespoň v letošním roce nesli větší díl odpovědnosti především vedoucí shora uvedených provozoven.
Shoda bezpečnostního systému zavedeného u naší společnosti s již zmíněným mezinárodním standardem (normou) OHSAS 18001:1999 byla v rámci uvedených auditů zdárně prověřena, auditoři neshledali závažné nedostatky a pro ostatní zjištěné vydali doporučení ke zlepšení. Potvrzením této shody je vydaný certifikát, který jistě zaujme důstojné místo na všech našich provozovnách a bude nám připomínat závazek k dalšímu zlepšování v oblasti BOZP.

Do procesu certifikace bezpečnostního systému u naší společnosti jsme šli s vědomím, že bude zatížen množstvím formálních a administrativních povinností. Myslím však, že nastala vhodná doba k tomu, abychom se vrátili k podstatě tohoto systému a pokusili se najít odpovědi alespoň na některé Vaše dosud nezodpovězené otázky.

Posloužit by k tomu mohla série článků, z nichž první právě čtete.
V každém následujícím se budu snažit odpovědět alespoň na některé Vaše (zejména opakující se) dotazy, které se budou týkat bezpečnostního systému zavedeného u společnosti Tarmac CZ a připojím stručný výklad jednotlivých článků specifikace (normy) OHSAS 18001:1999.

Dnešní otázky:

1. Co znamená OHSAS ?

Konkrétně: OHSAS 18001:1999 je zkratka britské mezinárodně uznávané bezpečnostní specifikace (normy) Occupational Health and Safety Assessment Series, v překladu Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato specifikace má svým obsahem blízko k normám ISO (EN ISO 9001 a EN ISO 14001) a i její číselné označení (18001) tomu i napovídá.

2. Je zavedení tohoto bezpečnostní systému povinné?

3. Proč jsme museli zavést další výmysl, když máme dost svých starostí?

Poslední dvě otázky spolu souvisejí a proto i odpověď může být společná:
Bezpečnostní systém podle specifikace OHSAS 18001 není povinný asi tak, jako nemusíte mít řidičský průkaz. Ale i když budete umět jezdit s autem opravdu dobře, těžko bez řidičáku někomu prokážete, že jste i na silnici skutečně dobrý řidič.
Dlouhodobé působení vedení společnosti Tarmac CZ a poměrně dobrá disciplína všech účastníků bezpečnostních procesů vytvořilo optimální podmínky k tomu, abychom nezaváděli „…další výmysl…“, ale abychom již zavedené a roky prověřované bezpečnostní postupy maximálně využili právě při prokazování shody s požadavky specifikace OHSAS.
Navázal bych na předchozí odpověď a uvedl příklady toho, co požaduje zmiňovaná bezpečnostní norma OHSAS 18001:1999 a jak její požadavky u společnosti Tarmac CZ naplňujeme:

1. Bezpečnostní politika.

Není žádným překvapením, že prostřednictvím tohoto dokumentu se společnost Tarmac CZ veřejně přihlašuje k odpovědnosti za bezpečnost na svých pracovištích, tedy nejen ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i k dodavatelům a návštěvníkům. Stručně popisuje předmět své činnosti, popisuje vývoj v oblasti BOZP v posledních letech, deklaruje závazek zlepšovat stav v oblasti BOZP a uvádí příklady, jakými postupy prověřují odpovědní zaměstnanci celý bezpečnostní systém. Každoroční bezpečnostní prověrky a průběžně prováděné audity různých úrovní se staly nedílnou součástí naší práce v oblasti BOZP a na pracovištích společnosti Tarmac CZ se s nimi běžně setkáváme. Bezpečnostní politiku vyhlásilo představenstvo společnosti a je v ní rovněž uveden odkaz na www.tarmac.cz, kde zájemci najdou další informace.

Tento základní dokument bezpečnostního systému podle specifikace OHSAS 18001 nestanovuje nic, co by nás v oblasti BOZP neúměrně zatěžovalo oproti předchozímu stavu.


2. Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik.

Abychom mohli předcházet případným nebezpečným situacím, které zejména při námi provozované hornické činnosti nemůžeme podceňovat, nezbývá nám, než nebezpečí včas identifikovat a stanovit taková opatření, jejichž dodržování sníží míru nebezpečí na akceptovatelné minimum. Postup, jak toho dosáhnout, je u společnosti Tarmac CZ dlouhodobě uplatňován pod názvem „Hodnocení rizik“ (součástí je Strategie hodnocení rizik a směrnice Tarmac Group č. 18 z května 2002, uplatňování principu Nulové tolerance k nebezpečným stavům od roku 2003, Metodický pokyn bezpečnostního technika č. 2-2005 včetně přílohy, která stanovuje cíle a cílové hodnoty).

Vidíte sami, že ani tato část bezpečnostního systému není pro účastníky procesů u společnosti Tarmac CZ žádnou novinkou.

3. Právní a jiné požadavky.

Chod organizací a jednotlivců je v moderní společnosti regulován mj. prostřednictvím předpisů a norem. V předchozím článku jsme si ukázali, jakým způsobem se snažíme předcházet nebezpečným situacím. Podobné nebezpečí nám hrozí při neznalosti či nedodržování předpisů.
I v tomto případě se snažíme tomuto nebezpečí předcházet včasnou informovaností o povinnostech, které pro nás z těchto předpisů vyplývají. Tyto povinnosti se následně přenášejí do pracovních náplní (popisů pracovní funkce) jednotlivých zaměstnanců případně smluvně na dodavatele. Při prokazování shody dosavadních bezpečnostních postupů s požadavky specifikace OHSAS 18001 provedli zejména vedoucí pracovníci společnosti Tarmac CZ revizi stavu v této oblasti a prověřovali, zda a v jakém rozsahu naplňujeme požadavky právních (ve Sbírce zákonů) a jiných předpisů (např. norem, podmínek rozhodnutí orgánů státní správy aj.).

(Konec I. části)

Ing. Karel Pulec, bezpečnostní technik Tarmac CZ a.s.

Vaše případné dotazy či náměty zasílejte na adresu
pulec@tarmac.cz,
případně na adresu:
Tarmac CZ a.s., Ing. Karel Pulec, Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň.