|

Slovo kamene číslo 22 - prosinec 2006 - Úvodní slovo ředitelů

  Go to the end of the document

Úvodní slovo ředitelů

Vážení spolupracovníci,

blíží se konec dalšího, a již dnes můžeme říci, že velmi úspěšného roku naší vzájemné spolupráce.
Rok 2006 se zapíše jako dosud nejúspěšnější období v historii naší akciové společnosti. Nehovořím pouze o tunách a zisku, ale podařilo se nám docílit i tolik potřebných změn v pracovním kapitálu, který byl neúměrně vysoký. Toto se podařilo hlavně důsledným řízením výroby s ohledem na existující skládky, zvýšenou péči o prodej NTV z našich skládek a rovněž důslednou aktivitou v oblasti splatnosti faktur, vymáhání pohledávek a podobně.

Dá se říci, že na tomto skvělém výsledku se podílel prakticky každý z nás, a tak využívám této příležitosti, abych Vám všem poděkoval a pogratuloval. Je za co a k čemu!
Je přirozené, že očekávání akcionářů a i nás všech je, že rok 2007 by měl být ještě lepší. Každý z nás chce pozitivní vývoj do budoucna, to je lidstvu vlastní.

Co pro to tedy můžeme udělat, abychom dosáhli kýženého výsledku?

1. Nepolevit v našem úsilí v oblasti BOZP, kde jsme v posledních 2 letech dosáhli skvělých výsledků. Víme, že to nebylo zadarmo.
2. Lépe využívat kapacitních parametrů výrobního zařízení, nenechávat běžet linky a stroje naprázdno, bez materiálu. Přesvědčili jsme se, že v této oblasti máme velké rezervy, jak v čase potřebném na výrobu požadovaných frakcí, tak na úspory energií. Plaťme za výrobu, ne za pobyt na provozovně.
3. Pokračovat v úsilí o snižování nákladů ve všech oblastech naší činnosti (výběrová řízení, racionalizační akce, Targety atp.), abychom si vydělali na zvýšení platů.
4. Věnovat maximální péči kvalitě výrobků dodávaných našim zákazníkům a optimálním kontaktem s nimi řešit i některé operativní problémy, se kterými se potýkáme, například přechodná změna kvality ložiska a podobně.
5. Neformálně spolupracovat s obecními úřady v místech naší činnosti, znát jejich názory a potřeby a dle reálných možností je zahrnout do plánů CEP, udržitelného rozvoje a realizovat je, či alespoň pomoci při jejich realizaci.
6. Optimalizovat cenovou politiku v souvislosti s kvalitou výrobků a požadavky trhu.

Vím, že nelze, a ani není účelem tohoto článku, vypsat veškeré body, kterým se musíme věnovat. Rovněž jsem si vědom i toho, že prakticky každá z našich provozoven má trochu rozdílné podmínky. Výše uvedená témata jsou platná všude a já nepochybuji o tom, že náš pracovní kolektiv je natolik vyspělý, že další témata k řešení zařadí dle konkrétních oblastí, ve kterých každý z nás působí.
Pevně věřím, že za rok budeme moci hodnotit další pozitivní vývoj.
Přeji nám všem pevné zdraví a potřebné štěstí do nového roku 2007.

Ing. Vladimír Herman
generální ředitel

Vážení spolupracovníci,

s blížícím se koncem roku je patrné, že výsledky hospodaření
v oblasti Jihozápad budou v roce 2006 pozitivní, že bude většina ukazatelů přeplněna. A že se tato skutečnost promítne do ocenění většiny zaměstnanců, protože je to výsledek tvrdé a odpovědné práce většiny z 54 pracovníků oblasti, a za to Vám patří uznání a poděkování.
Co se ve srovnání s rokem 2005 změnilo? Především je třeba zmínit tým obchodníků, kterému se podařilo prosadit na trhu širší sortiment produkce a z provozoven vytvořit kompaktní prodejní síť pokrývající většinu Plzeňského kraje. K tomu nutno přičíst pružné počínání technických pracovníků při organizaci výroby a jejího zázemí. V neposlední řadě pak odpovědný přístup pracovníků k vlastnímu provoznímu zařízení, bez čehož nelze dobrého výsledku dosáhnout. Důsledky opačného chování jsou nám všem dobře známé. Za hlavní rys úspěchu oblasti tedy považuji stabilitu prostředí a flexibilitu chování. Pak není podstatné, zda se právě nacházíme v období útlumu nebo horečného provozu. To se týká všech lomů oblasti včetně mobilní drtírny, která přináší očekávaný prospěch celé společnosti.

Těší mě, že se nám dostalo při některých auditech uznání zřetelného pokroku i v oblastech jako je ochrana životního prostředí nebo bezpečnost a ochrana zdraví. Uvědomujeme si, že právě úraz může být dílem náhody a otázkou štěstí. Ale také víme, že štěstí přeje připraveným, proto všechna opatření na první pohled zdánlivě nepotřebná mají své opodstatnění.

Nelze samozřejmě přehlížet nedostatky a chyby. Víme, že existují, mluvíme o nich, často se zabýváme odstraňováním jejich následků a méně se soustředíme na jejich příčiny. To platí jak v případě dotahování některých organizačních nebo provozních a investičních opatření, tak třeba v případě naší péče o odbavení zákazníka. Stejně tak je tomu i v případě konfliktů s veřejnou správou a okolím, kde svojí občasnou nedůsledností dáváme malicherné podněty k nemalicherným správním řízením a kazíme tím zbytečně úsilí většiny z nás o získání té nejlepší pověsti.

Nicméně si myslím, že můžeme s optimismem hledět do budoucna, že všechny problémy také dokážeme zdravě naštvaní řešit a že jsou příležitostí a výzvou pro další zlepšení. Věřím, že jen to nám všem může přinést lepší ocenění, podmínky i uspokojení ze smyslu našeho konání.
Ještě jednou tedy děkuji Vám, všem svým spolupracovníkům v oblasti Jihozápad za Váš osobní přínos k dosažení tak dobrých výsledků naší společné práce. Věřím, že i Vaším jménem mohu také poděkovat všem ostatním kolegům z naší společnosti, kteří s námi spolupracují na vybudování kvalitních základů, neboť jen na nich lze dlouhodobě počítat s prosperitou a užitkem pro nás pro všechny. Zároveň mi dovolte, abych Vám všem i Vašim blízkým popřál krásné a klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

Ing. Jiří Maroušek
ředitel oblasti Jihozápad

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve chvíli, kdy píši tyto řádky zbývá do konce roku 2006 ještě více než jeden měsíc a podle přísloví „nechval dne před večerem“ by se slušelo počkat s hodnocením výsledků oblasti Východ ještě pár týdnů.

To platí zejména o oblasti bezpečnosti práce. Naše dosavadní letošní bilance, tedy žádné úrazy ani vážné incidenty, sice svádí k uspokojení, ale všichni víme, že stačí vteřina nepozornosti a všechno je jinak. A nám do konce roku zbývá ještě více než tři a půl milionu vteřin.

Hodnotit hospodářské výsledky je rovněž trochu předčasné. Letošní rozpočet oblasti Východ byl sestaven a schválen s vědomím, že je velmi náročný, že v něm nejsou rezervy a že k jeho splnění bude třeba nejvyšší nasazení jak v prodeji, tak ve výrobě. Dosavadní průběh roku dal těmto předpokladům plně za pravdu. Zatímco během prvních sedmi měsíců jsme se potýkali s nízkou poptávkou a snažili se propad tržeb vyrovnávat úsporami v nákladech, od konce léta zažíváme období výrazného oživení poptávky a růstu prodeje a nároků na výrobu. Přesto oblast jako celek stále zaostává za naplánovaným ziskem. Nicméně, pokud by se potvrdily předpoklady našich obchodních zástupců na zbytek roku, pokud bychom dokázali vyrobit a přitom udržet pod kontrolou náklady, pak by mohlo být dosažení plánovaného zisku na konci roku reálné.

Končící rok pro nás nebyl náročný pouze z hlediska hospodářského plánu.
V jeho průběhu jsme dokončili dvě velké investiční akce - rekonstrukci primárního uzlu a výstavbu nových dep a komunikací v Košťálově a instalaci nové mobilní linky v Bystřeci. Tyto investice patřily k největším v historii firmy nejen pokud jde o finanční hodnotu, ale i z hlediska technické a organizační náročnosti. Za to, že se je nakonec podařilo dokončit v rámci schváleného rozpočtu a technického zadání, a v neposlední řadě i bez úrazů, patří poděkování všem, kteří se na jejich realizaci podíleli.

Jak jsem řekl na začátku, rok 2006 ještě neskončil. Mohu-li použít fotbalové přirovnání, pak do konce zápasu zbývá deset minut a my máme velkou šanci uhrát dobrý výsledek, tedy splnit plán a bez úrazů. Mějme ale na paměti, že zápas končí až hvizdem rozhodčího a během pár minut se dá prohrát i vyhrát. Zkusme se na těch posledních deset minut soustředit tak, abychom na konci mohli slavit vítězství.

Přeji Vám všem klidné a veselé Vánoce a vše nejlepší v roce 2007.

Ing. Jiří Vacek
ředitel oblasti Východ

 
Vážení spolupracovníci,

rok 2006 byl pro oblast Západ rokem potvrzujícím rčení „Konec dobrý všechno dobré“ či „Nikdy neházej flintu do žita“. Začátek roku nebyl nijak optimistický a až na pár výjimek, jako byly Libochovany a Horní Tašovice, nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli mít takový nával zakázek, které jsme zajišťovali jen s vypětím všech sil a především značné obětavosti a sebezapření zaměstnanců na provozovnách i s jejich vedením.

I přes značný propad prodeje v provozovnách Straškov, Úhošťany a v první polovině roku i Děpoltovice ostatní provozovny zabezpečily zvýšené dodávky a již dnes lze říci, že se oblast Západ opět úspěšně vyrovná s nemalými úkoly letošního roku. Velký dík si za dobré výsledky oblasti zaslouží rovněž zaměstnanci oblastní správy. Jsem přesvědčen, že významný podíl na dosahovaných dobrých výsledcích má dobrá kolegiální atmosféra uvnitř oblasti, a to jak mezi zaměstnanci oblastní správy, tak i mezi oblastní správou a provozovnami. Pokud už se někdy vyskytl nějaký ten „zádrhel“ v naší práci, neukazoval jeden na druhého to ne já, to on, ale hledalo se společné řešení. Nemohu rovněž nezmínit značné zvýšení podílu prodeje včetně dopravy, na čemž mají hlavní zásluhu vedoucí prodeje a obchodní zástupci neúnavným přesvědčování zákazníků o výhodnosti dodávek s dopravou a referent logistiky operativním přístupem k plnění potřeb zákazníků. Rád bych touto cestou také poděkoval našim dodavatelům, bez jejichž operativního přístupu k našim potřebám bychom jen stěží realizovali tak náročné úkoly, jaké se nám v letošním roce podařily. Zvláštní ocenění si zaslouží odpovědný přístup většiny našich zaměstnanců i dodavatelů k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Jak se zdá, stává se takový přístup běžnou součástí našeho pracovního života. Přesto je i nadále nutno této problematice věnovat maximální pozornost, protože nic na světě nemá takovou cenu jako lidské zdraví či dokonce lidský život. A na to je třeba myslet před každým započetím práce.

Děkuji všem zaměstnancům oblasti Západ za jejich dobrou práci a obětavost při plnění náročných úkolů a kolegům z ostatních oblastí a podnikového ředitelství za pomoc a spolupráci.

Přeji všem klidné úspěšné završení letošního úspěšného roku, zasloužený příjemný odpočinek při nadcházejících vánočních svátcích a do nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.

Josef Starý
ředitel oblasti Západ


  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou