|

Slovo kamene číslo 19 - červen 2006 - Setkání sociálních partnerů zaměstnavatel - odbory

  Go to the end of the document

Informujeme

Setkání sociálních partnerů zaměstnavatel - odbory

Dne 31. května 2006 se uskutečnila pracovní schůzka mezi generálním ředitelem Tarmac CZ a. s. Ing. Vladimírem Hermanem a zástupci odborů, předsedou Oborového svazu (dále OS) Stavba ČR panem Stanislavem Antonivem, předsedou koordinačního odborového orgánu při Tarmac CZ a. s. panem Vladimírem Plíhalem a přítomen byl i regionální manažer OS Stavba ČR pan Václav Vokáček. Tématem jednání bylo vzájemné informování se o situaci ve společnosti a odborech.
Úvodem setkání generální ředitel ing. Vladimír Herman informoval odboráře o historii i současnosti Tarmac CZ a. s. a o výsledcích dosažených za uplynulé období. Zároveň se zmínil o některých potřebných krocích, zejména ve vztahu k některým institucím, které jsou spojeny s její činností.
K otázce BOZP Ing. V. Herman uvedl:
„Nebyl to vždy jednoduchý proces. Často musel zaměstnavatel vysvětlovat svá opatření jak zaměstnancům, tak dodavatelům. Výsledek je rozhodující. Ten potvrdil, že vynaložené úsilí i finanční náklady věnované této velmi důležité otázce, jakou je BOZP, nebyly vyhozené, ale pomáhají v každém momentu chránit to nejdůležitější, a to je zdraví pracovníků. Výsledkem je „0“ registrovaných pracovních úrazů v roce 2005 proti 22 pracovním úrazům v roce 1999.“
Předseda OS Stavba ČR p. Stanislav Antoniv kladně zhodnotil přístup zaměstnavatele k této důležité otázce, které se věnuje jak OS Stavba ČR, tak i Evropská unie. Předseda OS dále zmínil důležitost kolektivní smlouvy vyššího stupně a význam Podnikové kolektivní smlouvy. Předseda OS potvrdil, že sociální dialog se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) je ve srovnání s jinými odvětvími v ČR na vysoké úrovni. Dále podal informaci o setkání se SPS a podepsané dohodě sociálních partnerů o prohlubování sociálního dialogu ve stavebnictví a o oboustranném zájmu pokračovat ve spolupráci v dalších letech. Pan Antoniv přislíbil pomoc při řešení otázek společného zájmu, zejména v Radě hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartitě), kde je členem a zástupcem odborů.
Obě strany se vyjádřily a vyměnily si názory k připravovaným změnám v legislativě, která řeší a bude řešit pracovněprávní otázky.
Pan Plíhal informoval generálního ředitele o kladném hodnocení programu Spokojený zaměstnanec ze strany zaměstnanců. Závěrem pan Vokáček poděkoval generálnímu řediteli za dobrý přístup ke kolektivnímu vyjednávání s následným uzavřením podnikové kolektivní smlouvy.
Tento pro zaměstnance i zaměstnavatele důležitý dokument je výsledkem kompromisu z jednání obou smluvních partnerů.

za OS Stavba ČR
Václav Vokáček


  Go to the top of the document
Časopis Slovo kamene

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou