ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (nejen) pro kanceláře

Při své činnosti volte vždy nejnižší předvídatelné riziko!


Návštěvy

Základní bezpečnostní pravidla Všechny návštěvy se musí při příchodu a odchodu ohlásit na určeném místě s tím, že musí být zřejmé, za kým návštěva přichází (příjemce návštěvy);
 • Příjemce návštěvy je odpovědný za její bezpečnost po dobu pobytu na pracovišti;
 • Návštěvy, které přicházejí poprvé, přijme navštívený pracovník osobně;
 • Příjemce návštěvy musí provést krátkou, neformální instruktáž, zahrnující poučení o základních bezpečnostních protipožárních pravidlech pro práci v kancelářích (zákaz kouření mimo vyhrazená místa; únikové cesty); a případné další činnosti;
 • Příjemce návštěvy si musí být vědom všech potřeb v případě handicapovaných návštěvníků.

Oheň

 • Zjistěte, kudy vedou únikové cesty z Vašeho pracoviště;
 • Udržujte únikové cesty, východy a přístupy k hlavním vypínačům či uzávěrům médií volné;
 • Dodržujte stanovené příkazy a zákazy, nemanipulujte bezdůvodně s hasicími přístroji;
 • Používejte jen ty elektrické spotřebiče, u kterých byla provedena příslušná kontrola stavu;
 • Nepoužívejte vlastní elektrické spotřebiče, pokud k tomu nedá souhlas Váš nadřízený.

Pohyb po budově

 • Používejte vhodnou obuv a svoji chůzi přizpůsobte okolnostem;
 • Na schodištích choďte vpravo a přidržujte se zábradlí;
 • Přenášejte jen takové předměty, které odpovídají Vašim možnostem. Pro manipulaci s těžkými či objemnými předměty použijte vhodný manipulační prostředek či požádejte o pomoc kolegu/kolegyni;
 • Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení horkých nápojů;

Mobilní telefony

Základní bezpečnostní pravidla
 • Při použití mobilních telefonů se věnujte pouze této činnosti;
 • Při používání mobilních telefonů na veřejnosti se chovejte ohleduplně k ostatním a pokud možno poodejděte na bezpečné místo;
 • Při řízení vozidel omezte používání mobilních telefonů jen na nezbytný příjem hovoru a to jen v případě, že je Vámi řízené vozidlo vybaveno sadou hands-free;
 • Úvodní věta telefonátu: „Můžete bezpečně přijmout hovor?“ vyjadřuje Váš zájem na bezpečnosti volaného. Pokud však nemůžete hovor bezpečně přijmout, nabídněte volajícímu alternativní řešení a hovor s omluvou ukončete. (zpoždění reakční doby řidiče jen o 0,5 sekundy představuje při rychlosti 50 km.hod-1 vzdálenost téměř 7 metrů!)

Udržování pořádku

 • Udržujte pořádek na svém pracovišti;
 • Ukládejte kabely tak, aby nepřekážely v chůzi a nedošlo k zakopnutí či pádu;
 • Pro manipulaci ve výšce používejte jen schválené pomůcky (schůdky);
 • Nevytvářejte překážky pro bezpečný pohyb (otevřená dvířka skříní, zásuvky apod.)

Vozidla a parkoviště

 • Dodržujte pravidla silničního provozu – ve služebním autě s Vámi jede i firma;
 • Dbejte, aby všichni pasažéři používali za jízdy bezpečnostní pásy
 • V místech, kde je to možné, parkujte ve směru budoucího odjezdu;
 • Pokud se jako chodci chystáte vstoupit do jízdní dráhy, snažte se navázat alespoň oční kontakt s řidičem vozidla, které by Vás mohlo ohrozit.
Pokud nastane situace, kterou můžete považovat za potenciálně nebezpečnou, přijměte příslušná opatření nebo to okamžitě nahlaste svému nadřízenému.

DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL – CESTA K BEZPEČNÉMU NÁVRATUDokument PDF (51 kB)