ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA pro výrobní činnost

1. Principy

Dříve než začnete pracovat, ujistěte se, zda:
Základní bezpečnostní pravidla
 • Máte k plánované činnosti potřebnou kvalifikaci, proškolení a znalosti
 • Byla zhodnocena rizika a je stanoven bezpečný pracovní postup
 • Jste k provádění plánované činnosti pověřeni
 • Máte odpovídající nástroje, nářadí a vybavení – vše v řádném stavu
 • Máte vhodné OOPP
 • Jste zdravotně způsobilí a nejste zdravotně indisponováni
 • Víte co dělat v případě mimořádné události

Přerušte činnost, přehodnoťte související rizika a hledejte jiné bezpečné řešení vždy, jestliže nemůžete vyhovět základním bezpečnostním pravidlům či se změnily podmínky.

2. Omezené prostory – činnost se zvýšeným nebezpečím

Víte, která místa na vašem pracovišti, považujeme za omezené prostory ?

Nevstupujte do omezených prostor pokud:
 • Jste neprověřili, že se práce nedá udělat jiným způsobem
 • Vám nebylo vystaveno povolení k práci
 • Jste neporozuměli bezpečnému postupu práce pro danou činnost.

Základní bezpečnostní pravidla

3. Práce ve výškách (nad 1,5 metru)

Nepracujte ve výškách tam, kde hrozí riziko zranění pádem, pokud:
 • Jste neprověřili, že práce se dá udělat jiným způsobem;
 • Nebyla zhodnocena rizika a není stanoven bezpečný postup práce
Nepracujte ve výšce vyšší než 1,5 metru pokud:
 • nejsou nainstalována zařízení či stanovena opatření proti pádu,
 • nemáte nasazen bezpečnostní pás či postroj upevněný do vhodného kotevního bodu,
  pokud to činnost vyžaduje.

Základní bezpečnostní pravidla

4. Odpojení zdrojů, energií a strojů

Nepracujte na zařízení pokud:
 • jste bezpečně neodpojili zařízení od zdroje energie a nezajistili je osobním zámkem
 • jste nezkontrolovali, že je odpojena správná část zařízení
 • nebyla bezpečně uvolněna nahromaděná energie
 • zařízení, které se může pohybovat, nebylo zajištěno.
Ujistěte se, že po skončení práce jsou veškeré zábrany a bezpečnostní systémy odebrány (zámky, klíny, apod.).
Práce pod napětím na elektrických zařízeních není dovolena osobám bez příslušné kvalifikace při splnění zvláštních podmínek !

Základní bezpečnostní pravidla

5. Vozidla – neprovozujte žádné vozidlo pokud:

 • pasažéři na sedadlech, vybavených bezpečnostními pásy, nemají tyto zapnuty
 • nebyly provedeny stanovené denní kontroly
 • lidé nejsou fyzicky odděleni od nezajištěného materiálu a zařízení.
Nikdy:
 • se za jízdy nerozptylujte činností, která nesouvisí s řízením vozidla
 • nenechávejte klíč od zapalování ve vozidle bez dozoru
 • neporušujte dopravní předpisy a nepřekračujte maximální povolenou rychlost
Hands-free sadu používejte za jízdy jen po nezbytně nutnou dobu, jen pro příjem hovoru.
Co brání tomu, abyste při telefonování zastavili vozidlo ?
Je tato okolnost důležitější, než zdraví a život ?

Chodci: nepřibližujte se k vozidlu bez vizuálního kontaktu s řidičem; ujistěte se, že o vás ví;

Základní bezpečnostní pravidla

6. Zvedání materiálu

Neprovozujte žádné zdvihací zařízení pokud:
 • nebylo schváleno k užívání (prohlášení o shodě)
 • zdvihací zařízení nebylo posouzeno způsobilou osobou (platná revize)
 • náklad nebyl zavěšen způsobilou osobou (vazačem)
 • zařízení není obsluhováno způsobilou osobou (jeřábníkem)
 • náklad přesahuje kapacitu zařízení (nosnost)
 • nejsou funkční veškeré bezpečnostní prvky zdvihacího zařízení.
NIKDY nepřemisťujte náklad nad lidmi !
NIKDY nestůjte pod zavěšeným břemenem !

Základní bezpečnostní pravidla

7. Operace spojené s těžbou

Nikdy:
 • nevstupujte do vyhrazených prostor bez povolení
 • nepracujte pod stěnou bez ochrany proti padajícímu materiálu a předmětům
 • nevyklápějte materiál přes hrany řezů, okraje výsypek a zemních skládek.
 • nepracujte méně než 5 metrů od hrany etáže bez instalovaných zábran proti pádu

8. Práce na vodě nebo v její blízkosti

Nepracujte tam, kde hrozí riziko pádu do vody pokud:
 • neumíte plavat a nemáte oblečenou záchrannou plovací vestu
 • jste neuvědomili svého nadřízeného o zamýšlené činnosti
 • není přítomen nikdo, kdo provede záchrannou akci v případě vašeho pádu do vody

Základní bezpečnostní pravidla

9. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Poskytnuté OOPP udržujte funkční a v čistotě, používejte je
 • v souladu s předpisy na provozovně
 • v označených prostorech
 • podle požadavků bezpečného pracovního postupu
 • podle pokynů nadřízeného nebo vedoucího pracoviště.


DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL – CESTA K BEZPEČNÉMU NÁVRATUDokument PDF (127 kB)