Dokumentace k výrobkům vydávaná EUROVIA Kamenolomy a.s. jako výrobcem

Dokumentace k výrobkům

vydávaná EUROVIA Kamenolomy a.s. jako výrobcem

Společnost EUROVIA Kamenolomy jako výrobce drceného a těženého kameniva uvádí na trh jak výrobky stanovené (podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky a příslušného Nařízení vlády) , tak výrobky nestanovené (podle zákona 102/2001 Sb. v platném znění o obecné bezpečnosti výrobků).

Ke stanoveným výrobkům je výrobce povinen vydat na základě zákonných požadavků následující dokumenty :

 1. Certifikát systému řízení výroby (na danou provozovnu)
 2. ES prohlášení o shodě vydané na základě § 13 zákona 22/1997 Sb. a přílohy ZA příslušné technické specifikace na kamenivo(ČSN EN
  viz VZOR ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S POPISEM
 3. Označení CE (sestávající z iniciál CE a dalších doplňujících informací ) dle § 3 odst. 2 NV č. 190/2002 Sb., které je:
  • součástí průvodních obchodních dokladů k výrobku ( iniciály CE na dodacím listu)
  • doplněno dalšími doprovodnými informacemi v tzv. Označení CE na jednotlivé výrobky podle přílohy ZA příslušné technické specifikace („štítek“) , které je nedílnou součástí ES prohlášení o shodě.
   (viz shoda výrobků s normou >>)
  viz VZOR OZNAČENÍ CE S POPISEM
 4. V případě výrobku 0/32 kv (označení dle Obecných technických podmínek ČD - kamenivo ke zřizování a údržbě konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku kolejí železničních drah) je vydáno prohlášení o shodě podle zák. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. , dále certifikát na výrobek, který je 2x ročně doplněn Zprávou o dohledu nad výrobkem, kterou provádí autorizovaná osoba.

Na základě smluvního ujednání může výrobce poskytnout další dokumenty k výrobkům jako např.

 1. Protokol o provedené ITT zkoušce na výrobek ( tzv. počáteční zkouška typu )
 2. Protokol o kontrolní zkoušce výrobků prováděných akreditovanou zkušebnou kameniva 1x ročně tzv. roční zkoušku výrobku.
 3. Protokol o kontrolně výrobních zkouškách výrobků (tzv. průběžné zkoušky výrobku) prováděných výrobcem ve vlastní zkušebně kameniva.
 4. K nestanoveným výrobkům Prohlášení výrobce na výrobek podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků (upozorňujeme, že ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. se nejedná o „stanovený výrobek“ a u výrobku z těchto důvodů nebylo provedeno posouzení shody).

Výrobce má vydány tyto dokumenty v listinné podobě, kopie těchto dokumentů je možné si prohlédnout na webových stránkách společnosti.

V Těškově, dne 1.1. 2008
Ing. Sazimová Zuzana
vedoucí oddělení kontroly a řízení jakosti