Kámen kolem nás - Představujeme Tarmac CZ a.s.

  Go to the end of the document

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI TĚŽBĚ

Zdraví a bezpečnost všech pracovníků je na nejvyšším stupni důležitosti. Bezpečné a technologické postupy bez možnosti vzniku pracovního úrazu jsou stanovovány na základě rozborů rizikových činností. Velkou roli zde hraje prevence, školení a široké zapojení všech zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a v neposlední řadě i návštěvníků při dodržování bezpečnostních pravidel. Neustálé kontroly a diskuse s lidmi (tzv. Task Audity) na jednotlivých pracovištích pomáhají naplňovat snižování rizik na co nejnižší úroveň.

PŘEDSTAVUJEME AKCIOVOU SPOLEČNOST TARMAC CZ

Tarmac CZ a.s. - součást Tarmac Central Europe, je v současné době jedním z největších výrobců a dodavatelů kameniva v České republice s cca 13% podílem na trhu.

Společnost působí v 8 krajích České republiky a ve svých 3 správních oblastech Východ, Západ a Jihozápad - provozuje 23 kamenolomů a 8 pískoven.

Těžištěm společnosti Tarmac CZ je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, jako např. písky, štěrkopísky, drtě pro asfaltovny a betonárny, štěrky a směsi pro mechanicky zpevněné kamenivo. Tím je umožněno použití výrobků společnosti pro nejrůznější účely, od běžných stavebních prací až po náročné akce dopravního stavitelství.

Kvalitní surovinová základna a její profesionální zpracování na moderních technologických linkách společnosti umožňují vyrábět kamenivo, které vyhovuje požadavkům českých i zahraničních norem.

Společnost splňuje normu ČSN EN ISO 9001:2001 certifikující systém řízení jakosti a dodržuje normy ISO 14001 s důrazem na snižování vlivů těžby na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nemalý důraz firma klade na svoji společenskou zodpovědnost, a to v oblasti ekonomické, sociální a enviromentální.

Hlavní strategií mateřské společnosti je pomocí nových akvizic, rekonstrukcí a zlepšováním provozní efektivnosti investic dosáhnout skutečného růstu, zvýšení hodnoty akcií, dosáhnout prvotřídního výkonu ve všech oblastech podnikání a zajistit všem zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Cílem je:„Stát se nejúspěšnější a nejprospěšnější společností vyrábějící stavební materiály a současně svým zákazníkům nabízet prvotřídní hodnotu a služby v rámci bezpečné práce a udržitelného životního prostředí. “

Strategií je:„Zvýšit návratnost investic do lidí, zaměřit se na bezpečnost, školení a rozvoj, informovanost a angažovanost. Zvýšit návratnost finančních investic, poskytovat prvotřídní služby zákazníkům, omezovat náklady, efektivně využívat jmění. Posilovat pozici na trhu dalšími akvizicemi i novými technologie mi.“ Akciová společnost Tarmac CZ se zařadila mezi nejvýznamnější společnosti v České republice nejen v oblasti kamenoprůmyslu.

Použitá literatura:

Článek: Vznik hornin, Jana Cekotová Obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy - internet
Holubovský zpravodaj číslo 10, říjen 2003
Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin, Jiří Majer - Jan Čáka, Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1971
Civilizace, Autor: Jane Macintosh, Clint Twist, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ s.r.o. Praha
Povrchové dobývání ložisek nerostných surovin a ochrana životního prostředí, Ing. Ota Ney Obvodní báňský úřad Ostrava
Sanace a rekultivace ploch zasažených hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, Doc.Ing. Václav Kryl, CSc. - Institut hornického inženýrství,VŠB TU Ostrava
TARMAC SEVEROKÁMEN, a.s. Padesát let těžby kameniva v Liberci a třicet let názvu Severokámen, ředitelství a.s. Tarmac Severokámen
Časopis KÁMEN, 1, 1994,2
Časopis Mistr 12/2004
Dále bylo čerpáno z veřejně přístupných zdrojů.


Further articles - Kámen kolem nás:

  Go to the top of the document
Tématické publikace