|

Geologie lomu Jakubčovice

Jakubčovické ložisko patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho předposlední nejvyšší vývojový člen moravického vývoje, tzv. hradecko – kyjovické souvrství. Pro hradecko – kyjovické vrstvy je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců a jílovitých břidlic. Na ložisku se nachází jedenáct petrografických typů hornin.

Hlavním a převládajícím typem hornin jsou droby – šedomodré, modrozelené a hnědošedé, většinou hrubě až středně zrnité. Dalším typem hornin jsou polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce. Dále jsou to polymiktní, většinou drobnozrnně drobové slepence, které v ložisku tvoří nepatrnou část.

Jednotlivé uvedené horninové typy tvořící ložisko vytváří značně složitou vrásovou strukturu. Celková skladba ložiska je velmi pestrá, neboť zde existují přechodné typy a jednotlivé horniny mezi sebou netvoří ostré kontakty, ale pozvolna přecházejí jedna v druhou. Liší se od sebe pouze svým petrograficko – mineralogickým složením.

Oblast náleží k povodí Baltického moře. Největším vodním tokem je řeka Odra, která protéká v blízkosti kamenolomu. Stav vody je v ní značně kolísavý, šířka vodního toku je 10 až 15 m. Řeka negativně neovlivňuje a nenarušuje hornickou činnost v kamenolomu.

Kamenivo Jakubčovice nad Odrou

News

27/09/2011

For more information please refer to the Czech language version of this web.

Podporujeme Českou společnost ornitologickou Podporujeme
Českou společnost ornitologickou