Bezpečnost

Těžba a zpracování kameniva (tzv. hornická činnost) je hlavní činnost, kterou se společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. zabývá. Jedná se o prvovýrobu, která tak probíhá v těsném kontaktu člověka s přírodou, mnohdy za nepříznivých klimatických či složitých báňsko-geologických podmínek, které dokážeme ovlivňovat jen v rámci svých poznatků, technických možností a mezí, daných přírodními zákony. Respekt před těmito přírodními zákony je tedy na místě, protože pokusy o jejich obcházení mají většinou vážné dopady na zdraví a životy.
Především proto vnímáme problematiku BOZP jako nedílnou součást každého procesu při naší činnosti a to nejen na pracovištích, ale i mimo ně. Především proto je bezpečnost a ochrana zdraví dlouhodobě jednou z našich priorit. Za účelné proto považujeme:

„Nastavit a udržovat bezpečnostní kulturu na našich pracovištích na takové úrovni, která bude především našim zaměstnancům ukazovat, že dodržování bezpečnostních pravidel je ku prospěchu i mimo pracoviště. Tedy, že pracovat bezpečně je užitečné nejen pro ně samé.“

V duchu této myšlenky uplatňujeme na našich pracovištích stručná a z větší části obecně využitelná pravidla, jejichž dodržováním lze předejít většině nehod, ke kterým může dojít při naší činnosti, i mimo ni.

V dnešní době je běžné, porovnávat úroveň BOZP s obecně uznávanými standardy, jakým jsou například normy. Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. (resp. její právní předchůdci) dospěla k tzv. certifikaci poté, co výsledky řady interních a externích auditů na úseku BOZP prokázaly, že vynaložené síly a prostředky vedly k očekávanému zlepšení a zavedené postupy odpovídají požadavkům srovnávacích norem. Především proto byl zavedený systém BOZP v roce 2006 certifikován.