Bezpečnost práce, ochrana zdraví, životní prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví

Těžba a zpracování kameniva (tzv. hornická činnost) je hlavní činnost, kterou se společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. zabývá. Jedná se o prvovýrobu, která tak probíhá v těsném kontaktu člověka s přírodou, mnohdy za nepříznivých klimatických či složitých báňsko-geologických podmínek, které dokážeme ovlivňovat jen v rámci svých poznatků, technických možností a mezí, daných přírodními zákony. Respekt před těmito přírodními zákony je tedy na místě, protože pokusy o jejich obcházení mají většinou vážné dopady na zdraví a životy.
Především proto vnímáme problematiku BOZP jako nedílnou součást každého procesu při naší činnosti a to nejen na pracovištích, ale i mimo ně. Především proto je bezpečnost a ochrana zdraví dlouhodobě jednou z našich priorit. Za účelné proto považujeme:

„Nastavit a udržovat bezpečnostní kulturu na našich pracovištích na takové úrovni, která bude především našim zaměstnancům ukazovat, že dodržování bezpečnostních pravidel je ku prospěchu i mimo pracoviště. Tedy, že pracovat bezpečně je užitečné nejen pro ně samé.“

V duchu této myšlenky uplatňujeme na našich pracovištích stručná a z větší části obecně využitelná

jejichž dodržováním lze předejít většině nehod, ke kterým může dojít při naší činnosti, i mimo ni.

V dnešní době je běžné, porovnávat úroveň BOZP s obecně uznávanými standardy, jakým jsou například normy. Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. (resp. její právní předchůdci) dospěla k tzv. certifikaci poté, co výsledky řady interních a externích auditů na úseku BOZP prokázaly, že vynaložené síly a prostředky vedly k očekávanému zlepšení a zavedené postupy odpovídají požadavkům srovnávacích norem. Především proto byl zavedený systém BOZP v roce 2006 certifikován.

Prestižní ocenění na úseku BOZP

Podnik podporující zdraví 2020 Podnik podporující zdraví 2020
Přes obtížné (shodou okolností zdravotně hygienické) podmínky proběhl i v roce 2020 audit Státního zdravotního ústavu Praha, kdy byla prověřována úroveň BOZ na pracovištích a v rozsahu stanovených kritérií i vývoj společnosti za poslední 3 roky. Hodnocení potvrdilo nejen účelně stanovené a systematicky naplňované cíle, ale i smysl pro týmovou práci a zodpovědný přístup všech, kteří se na tomto projektu dlouhodobě podílejí. Všem patří poděkování.
Další informace zde.

Podnik podporující zdraví 2014 Podnik podporující zdraví 2014-2017
Audit v roce 2014 prokázal dlouhodobou schopnost zaměstnanců společnosti aktivně se za podpory vedení podílet na zlepšování pracovního prostředí. To byl hlavní důvod, proč společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. obdržela 21.10.2014 ocenění třetího, tedy nejvyššího stupně tohoto prestižního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR


Podnik podporující zdraví 2005-2008-2011 Podnik podporující zdraví 2005-2008-2011
V roce 2005 jsme poprvé podstoupili audit Státního zdravotního ústavu Praha, zaměřený na úroveň ochrany zdraví na našich pracovištích. V průběhu přípravy i vlastního auditu jsme mohli konfrontovat své názory, obhajovat zavedené postupy a hledat možnosti dalšího zlepšení. Především stav, zjištěný na našich pracovištích, vedl v roce 2005 k udělení čestného titulu Ministerstva zdravotnictví „Podnik podporující zdraví“. V roce 2008 se podařilo stav zlepšit a v roce 2011 předchozí výsledky udržet a čestný titul obhájit – již ve spolupráci s našimi kolegy ze společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o.

Zlatý Permon 2010 Zlatý Permon
Od roku 2004 jsme se rovněž pravidelně účastnili bezpečnostní soutěže „Zlatý Permon“ pořádané pod záštitou Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba ČR v součinnosti s pojišťovnou Kooperativa a.s. Skutečnost, že od května 2008 do konce roku 2010 nedošlo na našich pracovištích k žádnému vážnému incidentu ani nebyl řešen žádný úraz s pracovní neschopností delší, než 3 dny, jistě přispěla k ocenění, které bylo za rok 2010 ve své kategorii uděleno společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí probíhá u společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s ve třech základních úrovních a tvoří nedílnou součást všech činností společnosti.

 1. I. Koncepce.
  Každá etapa života lomu či pískovny je pečlivě připravována za účasti příslušných specialistů. Pro nezasvěcené může být překvapením, že ta poslední etapa je plánována na roky či desetiletí dopředu v rámci tzv. Plánů sanací a rekultivací. Ty jsou sestavovány v dlouhodobém předstihu a v průběhu těžby ložiska jsou v případě potřeby revidovány a aktualizovány tak, aby budoucí záměry odpovídaly nejen úrovni poznání, technickým či technologickým možnostem, ale i potřebám, souvisejícím s dalším využitím území, na kterém má být rekultivace po ukončené těžbě provedena.
 2. II. Provoz.
  Při plnění povinností na úseku ochrany životního prostředí, které těžební organizaci ukládají desítky právních předpisů, se zaměřujeme především na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na přírodu a okolí provozoven. Tento cíl je sledován nejen při všech procesech v průběhu těžby a zpracování kameniva, ale i při plánování investic, ať již se jedná o rekonstrukce stávajícího zařízení či nákup nových strojů.
 3. III. Systém.
  Třístupňová kontrola doplněná motivačními nástroji pro naše zaměstnance tvoří základ systému (EMS) zaváděného v letech 2002 až 2004 a certifikovaného v roce 2005 - až po prokázání shody s požadavky ČSN EN ISO 14001.
  I v tomto případě je u společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. zaměřena pozornost především na prevenci nehod.

Rekultivace